ការដាក់-ដកប្រាក់ MAXBET

ដាក់-ដកប្រាក់ MAXBET

ដាក់-ដកប្រាក់ MAXBET

សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ចូលលេង maxbet មិនថាជាការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង រឺ លើកបន្ទាប់ អាចដាក់ប្រាក់តាមបញ្ជីធនាគារឈានមុខនៅថៃបានគ្រប់ធនាគារ រឺ​ អាចដាក់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Internet Banking / Mobile Backing បានតាមការងាយស្រួលរបស់លោកអ្នក

សម្រាប់ជំហាននៃការប្រាប់ពីការដាក់ប្រាក់លេង maxbet អាចទំនាក់ទំនងបានច្រើនវិធី មិនថាជា Live Chat ពីវេបសាយដោយផ្ទាល់ រឺ ទូរស័ព្ទ និង Line ID អាចទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារសម្រាប់ ការដាក់-ដកប្រាក់ maxbet បានរហូត 24 ម៉ោង

  ជំហាននៃការដាក់ប្រាក់ MAXBET

  ដាក់ប្រាក់ដើម្បីចូលរួមសប្បាយជាមួយ 88maxbet ងាយៗ ត្រឹមតែពីរបីជំហានក៏អាចទទួលបាន username សម្រាប់ចាក់បាល់ maxbet តែម្តង អាចផ្ទេរប្រាក់ចូលបានគ្រប់ធនាគារ បើលោកអ្នកផ្ទេរប្រាក់តាមទូ ATM សូមទុកវិក័យបត្រជាភស្តតាងក្ នុងការផ្ទេរ រហូតដំណើរការរួចរាល់ ជំហានដំបូង ដាក់ប្រាក់ maxbet មាន 2 ជំហានដូចតទៅនេះ

  • ជំហានទី 1 គ្រាន់តែលោកអ្នកទូរស័ព្ទមក Call Center ជាមួយនឹងការប្រាប់ពីតម្រូវវការបើកបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះសមាជិក Maxbet និងប្រាប់ពីទិន្នន័យមុនការចុះឈ្មោះ ដូចជា ឈ្មោះ លេខបញ្ជីធនាគារដែលលោកអ្នកងាយស្រួលផ្ទេរប្រាក់ និងបើកបញ្ជីថ្មី

   – ឈ្មោះបញ្ជីរបស់សមាជិក (Username)
   – ចំនួនទឹកប្រាក់ និង ពេលវេលាដែលបានផ្ទេរ (ក្នុងវិក័យបត្រ)
   – ឈ្មោះធនាគារដែលបានផ្ទេរទឹកប្រាក់ចូលមក (ម្ខាងទៀត)
   – ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ (ដូចជា ទូ ATM, Internet Banking ជាដើម)

   ជំហានទី 2 នៅពេលដែលភ្នាក់ងារបានទទួលទិន្នន័យការដាក់ប្រាក់ដែលលោកអ្នកសមាជិកបានប្រាប់រួចហើយ នឹងធ្វើ ការត្រួតពិនិត្យ បើត្រឹមត្រូវហើយ ភ្នាក់ងារនឹងបន្ថែមក្រេឌីតចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់សមាជិក ដោយប្រើពេលវេលាមិនលើស ពី 5 នាទី ក៏អាចចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធលេងហ្គេមបានភ្លាមៗ

  ជំហាននៃការដកប្រាក់ MAXBET

  ការដកប្រាក់ពីបញ្ជី Maxbet សមាជិកបានប្រាប់ដកប្រាក់បានរៀងរាល់ថ្ងៃ រហូត 24 ម៉ោង គ្រាន់តែទាក់ទងមកភ្នាក់ងារ ប្រាប់ពីបំណងដកប្រាក់ពីបញ្ជី Maxbet ហើយមេត្តាត្រួតពិនិត្យចំនួ​នទឹកប្រាក់ចុងក្រោយមុនដកផង ដើម្បីភាពរហ័សក្នុងការពិនិត្យទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវ

  • ជំហានទី 1 ពេលសមាជិកត្រូវការដកប្រាក់ពីបញ្ជី អាចដំណើរការបានដោយទាក់ទងភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីប្រាប់ពីបំណង ថាត្រូវការដកប្រាក់ ដោយប្រាប់ពីពត៌មានលម្អិតអោយភ្នាក់ងារបានពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវដូចតទៅនេះ

   – ឈ្មោះបញ្ជីរបស់សមាជិក (Username)
   – ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការដក
   – បញ្ជីធនាគារម្ខាងទៀតដែលអោយយើងផ្ទេរប្រាក់ចូល

   ជំហានទី 2 ពេលដែលភ្នាក់ងារបានទទួលរឿងហើយ នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវ ហើយផ្ទេរប្រាក់ចូលទៅបញ្ជីរបស់ លោកអ្នកសមាជិកនៅក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី 5 នាទី បើលើសពីពេលវេលាដែលបានកំណត់ អាចទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារបានគ្រប់ពេលវេលា